ทำเนียบผู้บริหาร
นายโสภณ อุปริพุทธิกุล
ชื่อ - สกุล : นายโสภณ อุปริพุทธิกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ระยะเวลา : พ.ศ. 2518 - 2529
นายประทีป เพ็งศรี
ชื่อ - สกุล : นายประทีป เพ็งศรี
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา : พ.ศ. 2529 - 2530
นายสายัญ เสถียรบุตร
ชื่อ - สกุล : นายสายัญ เสถียรบุตร
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา : พ.ศ. 2530 - 2533
นายเชวงศักดิ์ ธรรมทีปกุล
ชื่อ - สกุล : นายเชวงศักดิ์ ธรรมทีปกุล
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา : พ.ศ. 2533 - 2537
นายองอาจ บุญเจริญ
ชื่อ - สกุล : นายองอาจ บุญเจริญ
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา : พ.ศ. 2537 - 2538
นายสมยศ โชคสถาพร
ชื่อ - สกุล : นายสมยศ โชคสถาพร
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา : พ.ศ. 2539 - 2540
นายวิสาร บุญลี่
ชื่อ - สกุล : นายวิสาร บุญลี่
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา : พ.ศ. 2540 - 2542
นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
ชื่อ - สกุล : นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา : พ.ศ. 2542 - 2543
นายสัญญา รอดดำ
ชื่อ - สกุล : นายสัญญา รอดดำ
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา : พ.ศ. 2544 - 2545
นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สำลีพันธ์
ชื่อ - สกุล : นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สำลีพันธ์
ตำแหน่ง :
ระยะเวลา : พ.ศ. 2545 - 2555
นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
ชื่อ - สกุล : นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : 23 ธ.ค. 59 - ปัจจุบัน