สถิตินักเรียน
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 - - - - - - - - - -
อนุบาลปีที่ 2 - - - - - - - - - -
อนุบาลปีที่ 3 - - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 - - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 - - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 - - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 - - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 - - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 - - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 4 - - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 5 - - - - - - - - - -
ประถมศึกษาปีที่ 6 - - - - - - - - - -
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 0.00%