บุคลากรของโรงเรียน
นางสาวกิติยา เก้าเอี้ยน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวเพียงใจ อภินนพงษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวพรสุดา เกษเพ็ชร
ครูชำนาญการ
นางสาวสุดา เหล่นยี
ครู

นางสาวทิพย์สุดา บินยา
ครู
นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองฤกษ์
ครู
นางสาวจันทร์จิรา ไชยะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงกมล ดวงพัตรา
ครูผู้ช่วย
นางสาวขนิษฐา เอี่ยมบุตร
ครูผู้ช่วย
นางสาวซาเนียร์ แยนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ สุดชู
ครูผู้ช่วย
นางสาวกาญจนา พรหมเสน
ครูผู้ช่วย
นางสาวภัทชารินทร์ อนุรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายศุภชัย ทองรอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวปนัดดา ชิตรบุตร
ครูอัตราจ้าง
นายทิวากร เพชรชู
ครูอัตราจ้าง

นายศักดิ์ชัย มีเพียร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวมาริสา จิตตารมย์
ครูธุรการ
นายวิรัช ปลอดจินดา
ช่างไฟฟ้า


สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 4 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 15 คน
รวม ทั้งหมด 19 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการทั้งหมด 2 คน
3. ครูทั้งหมด 3 คน
4. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 8 คน
5. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 3 คน
6. ครูธุรการทั้งหมด 1 คน
7. ช่างไฟฟ้าทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 19 คน