ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 309 ครั้ง

                     ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500 โดยพระครูสมถ กิติคุณ (แดง ปิยสีโล) เป็นผู้สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของประชาชนในอำเภอเกาะสมุย เมื่อสร้างอาคารเสร็จแล้วไม่สามารถเปิดทำการสอนได้เพราะติดขัดบางประการต้องปล่อยอาคารไว้ว่างเปล่า

                     ปี พ.ศ. 2518  ร.ต.ภิรมย์  สุภาคกุล  นายอำเภอเกาะสมุยได้มาเยี่ยมราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบล บ่อผุด ได้เห็นอาคารเรียนจึงสั่งให้นายตรึก พูลสวัสดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 จัดทำเรื่องราวเสนอไปยังจังหวัด  จนกระทั่งทางจังหวัดได้อนุญาตให้เปิดเรียนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นมา ทางอำเภอเกาะสมุย       ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอ หัวหน้าหมวดการศึกษาธิการอำเภอได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2518 ได้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดบุณฑริการาม” มีนักเรียนทั้งสิ้น 42 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.4  มีครู 1 คน คือนางจรรยา  ศรีชั่น  ได้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                     วันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ.2518  นายอำเภอได้แต่งตั้งนายโสภณ อุปริพุทธิกุล มารักษาการ            ในตำแหน่งครูใหญ่

                     วันที่  8  สิงหาคม พ.ศ.2518  ทางจังหวัดได้บรรจุนางสาวบุญเยี่ยม  บุญยืน และนายสิทธิโชค  อินทร์แก้ว  เป็นผู้ช่วยครู

                     วันที่  15  พฤศจิกายน พ.ศ.2518  ร.ต.ปรีชา  กุลมัย นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมข้าราชการและประชาชนในอำเภอเกาะสมุย ได้นำกฐินสามัคคีของอำเภอเกาะสมุยมาทอด ณ วัดบุณฑริการามเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนอันเกิดการชำรุดทรุดโทรมเพื่อให้มีสภาพดีพอสมควร มูลค่า 10,181 บาท 

                     วันที่  17  มกราคม พ.ศ.2519 นายชัยวัฒน์ โชคคณาพิทักษ์ ได้มอบปูนซีเมนต์ให้โรงเรียนจำนวน 5 ตัน มูลค่า 5,000 บาท เพื่อสร้างพื้นอาคารเรียน โดยประชาชนได้ช่วยแรงงานคิดเป็นมูลค่า 2,160  บาท จนแล้วเสร็จ

                     วันที่  21  มกราคม พ.ศ.2519  ได้สร้างบ้านพักครูและกำแพงรอบอาคารเรียนชั่วคราวจนแล้วเสร็จในวันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2519  คิดเป็นค่าก่อสร้างจำนวนเงิน 9,175  บาท

                     วันที่  17  กันยายน  พ.ศ.2519  องค์การจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนจำนวน  9 คน  ได้แก่  1) นายชัยวัฒน์  โชคคณาพิทักษ์  2) นายตรึก  พูลสวัสดิ์  3) นายแก้ว  จิตมุ่ง 4) นายนับ  เพชรทอง 5) นายวัน  อนันตศักดิ์  6) นายโถม  สมวงศ์ 7) นายนิตร  สมหวัง  8) นายนุช  พรหมจันทร์ และ 9) นายอาภรณ์  สมหวัง

                      ปี พ.ศ.2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  240,000 บาท แยกเป็น 4 ประเภท
ได้ดังนี้

  • งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข.         เป็นเงิน 210,000  บาท
  • งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1  หลัง                 เป็นเงิน 20,000  บาท
  • งบประมาณสร้างส้วม 2  ที่นั่ง  1 หลัง              เป็นเงิน   7,000  บาท
  • งบสร้างส้วม (งบ  ส.ส. )  1  หลัง                    เป็นเงิน   3,000  บาท

ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2520 และได้ย้ายนักเรียนเข้าเรียนในอาคารหลังใหม่  เมื่อวันที่ 9 กันยายน  พ.ศ.2520

                     วันที่  23  ตุลาคม พ.ศ.2521  ร.ต.ลออ  บุญสา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด และคณะ มอบเงินจำนวน 3,600 บาท  เพื่อสร้างเสาธงประจำโรงเรียน สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2521

                     ปี พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 97,770 บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1  ก.  ขนาด  2  ห้องเรียนเพียงยกมุง และต่อมาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มอีก 1  ห้องเรียน และคงค้างอีก 1 ห้องเรียน

                     ปี พ.ศ.2538  ได้ต่อเติมอาคารที่ยังค้างอยู่ 1 ห้องเรียน โดยได้รับเงินบริจาคจากนายโพธิ์  เพชรแก้ว  เป็นเงินจำนวน  35,639  บาท

                     ปี พ.ศ.2550  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน)  เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท และบริษัทการบินกรุงเทพฯ จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) ประทานชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารผู้มีพระคุณ”

                     วันที่  24  ธันวาคม พ.ศ.2559  นายมรกต  ศรีชั่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบุณฑริการาม ได้สร้างป้ายโรงเรียนและกำแพงโรงเรียน งบประมาณ 500,000 บาท

                     วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 เริ่มก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) งบประมาณ 5,119,600 บาท กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562

                     วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) งบประมาณ 10,201,602.40 บาท จากบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563