ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวสุดารัตน์ สุดชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4