ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวพรสุดา เกษเพ็ชร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางสาวสุดา เหล่นยี
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นายศุภชัย ทองรอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2