ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวดวงกมล ดวงพัตรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1


นางสาวภัทชารินทร์ อนุรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2