ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวทิพย์สุดา บินยา
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6