กิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และวันปีใหม่ ประจำปี 2563
10 ม.ค. 2563
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ ร.9
04 ธ.ค. 2562
ร่วมรับเสด็จสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
01 พ.ย. 2562